Относно компенсациите по чл. 38, ал. 6 от Закон за хората с увреждания

Накратко!

Ако сте предприели действия за наемане на хора с трайни увреждания чрез подадени уведомления и заявки за работни места за хора с ТНР, в определения за 2019 г. срок (до 02.07.2019 г.) и някъде, някой обяснява, че дължите компенсационни вноски още юли 2019 г., въпреки, че тримесечният срок от предприетите действия продължава, имайте предвид следните текстове от Правилника за прилагане на Закон за хората с увреждания:

Чл. 22. (1) За изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ежегодно до 31 март (бел.моя – за 2019 г. до 02.07.) работодателят:

  1.  предприема съответни действия (бел. моя – не пише изрично „назначава“) за наемане на хора с трайни увреждания, и
  2. уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания.

(2) В уведомлението по ал. 1, изготвено по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, работодателят посочва:

  1. брой на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
  2. брой на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

(3) В срок 3 месеца от предприетите действия по ал. 1 работодателят следва да назначи на работа човек с трайно увреждане, който отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.

(4) Работодателят уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта за резултата от насочването в случаите по ал. 2, т. 1 – в срок 7 работни дни от насочването от дирекция „Бюро по труда“ на безработно лице с трайно увреждане.

(5) При промяна на обстоятелствата по ал. 2 работодателите в едномесечен срок от промяната са длъжни да подадат уведомление по ал. 2 с актуални данни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта.

(6) Уведомлението по ал. 1, т. 2 и ал. 5 се подава в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 29.

(4) Работодателите, които след изтичане на тримесечния срок по чл. 22, ал. 3не са изпълнили задължението по чл. 38, ал. 1 и 5 от Закона за хората с увреждания и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер, определен в чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания.

3 1 глас
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.