Създаването и поддържането на здравни досиета са онази „сенчеста” част от работата на службите по трудова медицина, за която мнозина не си дават сметка защо се прави и как се прави.

Ето някои пояснения:

  • Здравните досиета способстват проследяване и кумулиране на информация за здравословното състояние на лицата през годините, и влиянието на типа работа и условията на труд върху здравния статус. Подпомага се разследването на професионални заболявания, злополуки. Анализите на здравното състояние на персонала в дадено дружество, следва да бъдат фактор при съставяне на програми и мерки за превенция на професионалните и социалнозначими заболявания. По този начин се допринася за качеството на живот на работещите, по-голяма ефективност на полагания труд, намаляване на отсъствията по болест, съответно трудодни загуба за работодателя и др.;
  • Здравните досиета се създават и поддържат на електронен и хартиен носител;
  • Срокът на поддържане, включително в архив е 50 години, колкото е и на трудовите досиета;
  • Те се изготвят и/или съхраняват в службите по трудова медицина. По изключение се съхранява при работодател, когато службата по трудова медицина прекрати своята дейност, като изрично трябва да се спазви условието, защитаващо здравните лични данни на хората, работодателят да няма достъп до данните Работодателят съхранява досиетата до сключване на договор с нова служба по трудова медицина;
  •  Здравните досиета се изготвят по образец, посочен в Наредба 3 за СТМ, в чиито реквизити се включват професионален маршрут; информация за личния лекар, данни от условия на труд (измервания), организация на труда; данните от проведени предварителен и периодични профилактични медицински прегледи с издадени съответни заключения за пригодност; решения на ТЕЛК, болнични и др.;
  • Здравните досиета се предават от СТМ на СТМ, освен при прекратяване на договора с едните и сключване на нов договор с другите от страна на работодателя, така и при промяна на местоработата на едно лице.

Действителността до този момент показва съществени нарушения от страна на Службите по трудова медицина. Най-голямото от тях е ненаправата и неподдържането на здравни досиета.

Вече не ни е забавно, когато при изискване на здравни досиета чуваме реплики от сорта:

„Оооо, ама то е в мазата, не мога сега да го търся!”

Искането на здравното досие, което така и не получихме е за новопостъпило на работа лице, на което му предстои явяване пред ТЕЛК!

„Там не сме правили прегледи”

Никъде няма регламентирана обвързаност на права причинно-следствена връзка: преглед  и тогава направа на досие.

„Не съм правила, защото ги обслужвах само една година.”

Обслужването „само една година” не освобождава службата по трудова медицина от създаване и/или поддържане на здравни досиета. Същото се отнася и до „той е работил само шест месеца и няма здравно досие”.

Едно от най-грубите нарушения, които срещаме е съхраняването на досиетата в работодателя. Разбираме, че колегите пестят от наем, заплати, че е „много работа” и др. под., но това не е оправдание за двустранно неспазване на поне два норматива – наредбата за СТМ и Закон за защита на личните данни, като последният е нарушен сериозно и от страна на работодателя.

Изготвят се досиета, неотговарящи на реквизитите в приложение 6 на Наредба 3 за СТМ, а са под формата на някакви собствени хрумки за здравни досиета, дори има практика работодатели да бъдат ангажиран със закупуването на амбулаторни (!) карти.

Не се попълват или се попълва некоректно професионален маршрут, данните за условията на труд, болничните листи и друга здравна документация. Не се вписват или прилагат заключенията за пригодност част А и част Б, а най-честата причина за това е, че тези заключения не се правят. А те не се правят най-вече в региони, в които Инспекция по труда не се интересува от наличността им в трудовите досиета, при проверка. Тази логическа линия води до един друг феномен, който може да бъде коментиран отделно от настоящата статия, и той е фиксиране на дейността по ЗБУТ от фирмите и на СТМ, към проверяваното от инспекторите от ИТ.

Службите по трудова медицина, масово не декларират администрирането на здравните досиета като регистри в Комисията за защита на личните данни.

Нашето разбиране за корена на причините за тези явления е в ситуацията на свръхлиберална конкуренция в бранша, при която постоянният ценови дъмпинг и стремежът към елементарно печалбарство не позволяват поддържане, не само на качеството на работа, а и на извършването в нейния задължителен обем, а при досиетата е „лесно” – това, което не се вижда, може и да не съществува.

С уважение към всички колеги, които си вършат работата!


Линкове:

Наредба № 3 от 25. 01. 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина

Закон за защита на личните данни

0 0 гласове
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.