ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

Адаптирана работна среда /март 2023 г./ (безопасни и здравословни условия на труд, ефикасност на труда, в контекста на „зелена икономика“) Размер на финансиране: от 50000 до 391166 лв., в режим de minimis Максимален процент на финансиране по програмата: ЦЕЛ: Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично […]

Важни нормативни промени

закони

Промени в правилник за прилагане на закон за хората с увреждания от 06.04.2021 г. Всеки работодател, който попада в изискванията на чл. 38, ал. 1 от Закон за хората с увреждания за осигуряване на заетост на лице/лица с трайно намалена работоспособност, следва да има предвид: Ежегодно, не по-късно от края на месец януари да се […]

За обслужването от служба по трудова медицина

безопасност

Нашият поглед Нормативната обосновка на услугите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд до голяма степен формализира двустранните отношения между службите по трудова медицина и фирмите работодатели. Това до голяма степен предопредели и качеството на консултантската услуга, което значително се понижи (особено след 2003 година) и принизи експертния труд на нивото на битовите […]

Разработване на физиологични режими и правила за ръчна работа с тежести

ръчна работа с тежести

Основания за разработването на физиологични режими на труд и почивка Намаляването на тежкия физически труд винаги е било цел и приоритет на икономическите субекти и техническата интелигенция. Същевременно и в съвременната индустриална действителност ръчният труд не може да биде избегнат съвсем. Тежкият физически труд е основна причина за множество професионално обусловени заболявания на опорно-двигателния апарат […]

Квоти за места за лица с трайно намалена работоспособност. Примерна процедура (стъпки)

неработоспособност

Нормативно основание: Закон за хората с увреждания Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания Какво вече знаем: В организации със средносписъчен брой на персонала от 50 до 99 човека, квотата е едно работно място В организации с назначен средно-списъчен персонал над 100 човека квотата следва да е 2% Процедура (стъпки) Определя се броя работни места, съгласно квотния принцип […]

Процедура за обжалване на болнични

болничен лист

І. Наименование на административната услуга Обжалване на издадени болнични листи, решения на ЛКК и експертни решения на ТЕЛК II. Правно основание Закон за здраветоНаредба за медицинската експертиза на работоспособносттаПравилник за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ IІІ. Характеристика Цел: Заинтересовани лица и организации могат да обжалват […]

Относно „медицинско за работа“

медицинско за постъпване на работа

Да обърнем внимание на „медицинските за работа“, както е народното название на Карта за предварителен медицински преглед. На пръв поглед това е един „елементарен“ документ, чието значение е „мъгляво“ за повечето хора, така както е „мъгляво“ предназначението му. Няма да се спираме върху нормативното основание то да бъде издавано. Ще се спрем обаче на факта, […]

Периодични медицински прегледи

периодични прегледи

Какви са задълженията на юридическите лица да организират и заплащат периодични медицински прегледи на наетите от тях лица е основен въпрос към всяка служба по трудова медицина. Съгласно прословутата НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците: Чл. 2. (1) На задължителен предварителен медицински преглед подлежат:1. лицата, които […]

Здравни досиета

здравно досие

Създаването и поддържането на здравни досиета са онази „сенчеста” част от работата на службите по трудова медицина, за която мнозина не си дават сметка защо се прави и как се прави. Ето някои пояснения: Здравните досиета способстват проследяване и кумулиране на информация за здравословното състояние на лицата през годините, и влиянието на типа работа и […]

Процедури в управлението на ЧР

Човешки ресурси

През тази 2019 година, отчитайки динамиката на пазара на труда и установените от нас фрапантни загуби на работно време (35 и повече порцента) и проблемите свързани с организацията на труда, на сайта ще поместим редица материали посветени на разработването и внедряването на различни процедури свързани с управлението и администрирането на персонала. Предвидили сме представяне на […]