За обслужването от служба по трудова медицина

безопасност

Нашият поглед Нормативната обосновка на услугите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд до голяма степен формализира двустранните отношения между службите по трудова медицина и фирмите работодатели. Това до голяма степен предопредели и качеството на консултантската услуга, което значително се понижи (особено след 2003 година) и принизи експертния труд на нивото на битовите […]

Разработване на физиологични режими и правила за ръчна работа с тежести

ръчна работа с тежести

Основания за разработването на физиологични режими на труд и почивка Намаляването на тежкия физически труд винаги е било цел и приоритет на икономическите субекти и техническата интелигенция. Същевременно и в съвременната индустриална действителност ръчният труд не може да биде избегнат съвсем. Тежкият физически труд е основна причина за множество професионално обусловени заболявания на опорно-двигателния апарат […]

Квоти за места за лица с трайно намалена работоспособност. Примерна процедура (стъпки)

неработоспособност

Нормативно основание: Закон за хората с увреждания Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания Какво вече знаем: В организации със средносписъчен брой на персонала от 50 до 99 човека, квотата е едно работно място В организации с назначен средно-списъчен персонал над 100 човека квотата следва да е 2% Процедура (стъпки) Определя се броя работни места, съгласно квотния принцип […]

Процедура за обжалване на болнични

болничен лист

І. Наименование на административната услуга Обжалване на издадени болнични листи, решения на ЛКК и експертни решения на ТЕЛК II. Правно основание Закон за здраветоНаредба за медицинската експертиза на работоспособносттаПравилник за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ IІІ. Характеристика Цел: Заинтересовани лица и организации могат да обжалват […]

Относно „медицинско за работа“

медицинско за постъпване на работа

Да обърнем внимание на „медицинските за работа“, както е народното название на Карта за предварителен медицински преглед. На пръв поглед това е един „елементарен“ документ, чието значение е „мъгляво“ за повечето хора, така както е „мъгляво“ предназначението му. Няма да се спираме върху нормативното основание то да бъде издавано. Ще се спрем обаче на факта, […]

Периодични медицински прегледи

периодични прегледи

Какви са задълженията на юридическите лица да организират и заплащат периодични медицински прегледи на наетите от тях лица е основен въпрос към всяка служба по трудова медицина. Съгласно прословутата НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците: Чл. 2. (1) На задължителен предварителен медицински преглед подлежат:1. лицата, които […]

Техника на безопасност

техника на безопасност

Какво е техника на безопасност? ехниката на безопасност е последователност от действия за извършване на операциите на определено работно място, при извършването на конкретна дейност с машина или ръчни инструменти. Винаги се отнася до конкретен вид работа с определени средства на труда. Дава указания за начин на използване на средствата (захващане, ъгъл, наклон, сила на […]

Процедура по установяване и налагане на дисциплинарни наказания

дисциплинарни наказания

Установяване и налагане на дисциплинарни наказания С настоящата процедура се определя реда и начина за установяване и налагане на дисциплинарни наказания в „Име на фирма” ООД. Дисциплинарни наказания във фирмата се налагат по изключение за груби нарушения на трудовата дисциплина съгласно регламента на КТ и ПВТР, като мярката се приема за крайна и несъответстваща на […]

Означаване на устройство за изключване

контролни бутони

Как се означават „устройствата“ за изключване на работното оборудване от захранващите ги енергийни системи? (ИЛИ ЧАСТ ОТ ТОВА С КОЕТО СЕ ЗАНИМАВАМЕ) Естествено, че има установено такова нарушение, установено от контролен орган, ето го:  Основанието е чл. 192, ал.1 от Наредба 7 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ на работните места и при използването на […]

Особености при осъществяването на високорискови дейности в охранителни фирми (задържане на нарушител)

задържане на нарушител

Начини за придобиване на преимущество над потенциален нарушител 1. Цикъл на Бойд (Джон Бойд) НАБЛЮДЕНИЕ – ОРИЕНТАЦИЯ – РЕШЕНИЕ – ДЕЙСТВИЕ Решението на всяка охранителна задача почива на принципа на когнитивния цикъл на Бойд, който представлява обобщен модел на рационалното човешко поведение. В основата на охраната на всеки обект стои наблюдението. Тук следва да се […]