Процедура по установяване и налагане на дисциплинарни наказания

Установяване и налагане на дисциплинарни наказания

С настоящата процедура се определя реда и начина за установяване и налагане на дисциплинарни наказания в „Име на фирма” ООД. Дисциплинарни наказания във фирмата се налагат по изключение за груби нарушения на трудовата дисциплина съгласно регламента на КТ и ПВТР, като мярката се приема за крайна и несъответстваща на политиката на ръководството. Нарушение на трудовата дисциплина е всяко виновно неизпълнение на трудово задължение, без значение от къде произтича (длъжностна характеристика, правилник за вътрешен трудов ред, технологични правила, правила за безопасна работа и пр. с които работещият е запознат).

Трудова дисциплина – регламент в ПВТР

Основни изисквания по отношение на трудовата дисциплина

Чл. хх. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административно-наказателната или наказателна отговорност, ако такава отговорност се предвижда.

Чл. хх. Трудовата дисциплина е комплексен показател за оценка на работещите и отразява тяхното отношение към трудовия процес. Параметри на трудовата дисциплина подлежащи на оценка са добросъвестното отношение към работата, изпълнението на трудовите задължения в изискуемото количество и качество, грижливото отношение към поверените оръдия на труда и средства за производство (имущество, машини, съоръжения, инструменти, облекло, ЛПС, суровини и материали), опазване на доброто име на работодателя, стремеж към постигане на високи резултати и самоусъвършенстване в професионалната област.

Чл. хх. Нарушения на трудовата дисциплина са :

 1. Закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
 2. Явяване на работника или служителя в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
 3. Неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологични правила;
 4. Произвеждане на некачествена продукция;
 5. Неспазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
 6. Неизпълнение на законните нареждания на работодателя (прекия ръководител);
 7. Злоупотреба с доверието и уронване доброто име на дружеството, както и разпространяване на поверителни за него данни ;
 8. Увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
 9. Нарушения на разпоредби от правилника за вътрешния трудов ред;
 10. Неизпълнение или изпълнение с груба немърливост на задълженията;
 11. Извършване на престъпление, свързано с възложената работа и установено във влязла в законна сила присъда.

Контрол по спазването на трудовата дисциплина

Чл. хх. Контрол по спазването на трудовата дисциплина се осъществява от работодателя и негови законни представители – ръководители на структурни звена[1], отговорник човешки ресурси, отговорник по здравословни и безопасни условия на труд и други упълномощени лица.

Чл. хх. Отговорните лица по осъществяването на контрол по спазването на трудовата дисциплина отразяват всички нарушения по ред определен от работодателя и представят обобщена информация на Управителя.

Чл. хх. Преките ръководители и упълномощените от работодателя лица, правят предложения за наказания или поощрения на работещите до Управителя в писмена форма.

Чл. хх. Всеки работещ е длъжен да дава информация на своя пряк началник за възникнали нарушения на трудовата дисциплина и производствени правила от страна на друг/и работещ/и на които е станал свидетел или които нарушават неговото изпълнение на възложената работа.

Дисциплинарна отговорност, ред и начин за налагане на дисциплинарни наказания

Чл. хх. За нарушаване на трудовата дисциплина и производствените и технологични правила работещите носят дисциплинарна отговорност.

Чл. 57. Дисциплинарните наказания са:

 1. Забележка;
 2. Предупреждение за уволнение;
 3. Уволнение

Чл. хх. Дисциплинарните наказания се налагат при условията и реда указани в Кодекса на труда. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. За едно и също нарушение на трудовата дисциплина, може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

Чл. хх. Дисциплинарните наказания се налагат от Управителя. Наказващият орган има задължението съгласно чл.193 от КТ преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Тази разпоредба не се прилага, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

Чл. хх. Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по –късно от една година от извършването му. При случаите на чл.194 ал.2 и 3 от КТ сроковете започват да текат или не текат съгласно разпоредбите на този текст от закона.

Чл. хх. Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на наказаното лице, същата му се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. хх. Дисциплинарното наказание, се смята за наложено от деня на връчване на заповедта или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. хх. Дисциплинарните наказания се заличават в сроковете и по реда, определени в чл.197 и 198 от КТ.

Чл. хх. Дисциплинарни наказания, включително и дисциплинарно уволнение са налагат при следните нарушения:

 1. Три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по –малко от час;
 2. Неявяване на работа в течение на два последователни работни дни /без да се отчитат почивните и празничните неприсъствени дни между тях;
 3. Системни нарушения на трудовата дисциплина – най–малко три с непокрита давност, съгласно Кодекса на труда;
 4. Злоупотреба с доверието на работодателя и разпространяване на поверителни за него сведения;
 5. Кражби и/или умишлено посегателства срещу имуществото на дружеството;
 6. Предизвикване на конфликти, агресивно и грубо отношение към ръководител или друг работещ;
 7. Предизвикване на тежки производствени аварии или застрашаване на безопасността и живота на други работещи, поради грубо неспазване на безопасните и здравословни условия на труд и/или производствено-технологически правила;
 8. Други тежки нарушения на трудовата дисциплина и производствено-технологичните правила.

Всички работещи при постъпване на работа получават екземпляр от правилника за вътрешен трудов ред, където са подробно разписани изискванията по спазване на трудовата дисциплина и нарушенията които се водят за нарушения. Ръководството на фирмата предполага по презумпция добросъвестно отношение към работата от всички работещи и поради това се стреми да не използва дисциплинарни наказания в практиката си и да ги прилага по изключение за груби и невписващи се в политиката и принципите на фирмата нарушения.

Дисциплинарни нарушения се установяват от отговорните лица ръководещи трудовата дейност, които са длъжни да следят за спазването на трудовата и производствена дисциплина. При установяване на нарушеия, следва да се предприемат мерки свързани с квалифицирането на деянието и адекватното му отразяване. Водещ принцип в случая следва да бъде – нито едно нарушение да не остане незабелязано и без последствия. В зависимост от обстоятелствата свързани с нарушението и неговото квалифициране, прекият ръководител следва да предприеме адекватни действия – осъществяване на контакт с работещия извършил нарушението и установяване на причините за него, обръщане на сериозно внимание на работещия допуснал нарушението за последиците, ясно и категорично изразяване на неодобрение, като по преценка, прекия ръководител може да поиска писмени обяснения от работещия.

Установяването на нарушението може да стане и в последствие (не в момента на самото нарушение), при излизане на яве на различни обстоятелства, които са породени от допуснатото нарушение. В зависимост от конкретния случай, ръководителя установил нарушението, може да предприеме определени действия свързани с известяване на ръководството и преценка на последващите мерки спрямо работещия допуснал нарушението. При констатации на нарушения със значим материален ущърб, се провежда по-задълбочено изясняване на обстоятелствата, отговорните лица, времето на настъпване на нарушението и причините довели до тях. При всички положения, всяко нарушение на трудовата и производствена дисциплина се документира в специален формуляр, като данните за лицата допуснали нарушения на трудовата дисциплина в последствие се отразяват и в оценката на изпълнението.

За груби нарушения на трудовата дисциплина в „Име на фирма” ООД свързани с „неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологични правила” в съответствие с чл.187, т.3 от КТ, се налагат дисциплинарни наказания, включително и „уволнение”, което води до незабавно прекратяване на трудовия договор. При налагане на такова наказание, лицето което прилага мярката (работодателя или опълномощен негов представител), задължително изслушва обясненията на работещия нарушил трудовата дисциплина (чл.193, ал.1 от КТ), като работещия може да ги представи и в писмен вид. При налагането на дисциплинарно наказание, се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата при които е осъществено и евентуално причините довели до него. Работодателят (или опълномощено от него лице), издава и връчва срещу подпис мотивирана писмена заповед за дисциплинарно уволнение в съответствие с чл. 195, ал.1. Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение в този случай е чл. 330, ал.2 от КТ, като в този случай работещият дължи на работодателя обезщетение.

В заповедта за дисциплинарно наказание се посочват нарушителят, вида на нарушението, времето и мястото на извършването, вида на наказанието и нормативното основание на което се налага. При определяне на вида на нарушението следва да се прилага регламента на чл.187, като се има предвид, че в точки от 1 до 9 са примерни, а не изчерпателни, поради това в т.10 на същия член са регламентирани и друг тип нарушения, свързани с неизпълнение на трудовите задължения. От изключително голямо значение е заповедта да бъде адекватно мотивирана, като в нея прецизно се опишат фактическите обстоятелства, конкретното нарушение и съответните правни основания. Събирането на данни, факти и обстоятелства по отношение на нарушението започват да се събират непосредствено след установяването му. Преценката на тежестта на нрушението се прави предвид последиците за фирмата и работещите, както и поведението и съзнанието на работщия допуснал нарушението по повод неговата вина. Срокът за налагане на дисциплинарно наказание е не по-дълъг от 2 месеца от установяване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

Дисциплинарно уволненият работещ има право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск в съответствие с чл.224 от КТ.


[1] Пряко отговорни ръководители на структурни звена са техническите ръководители на групи

Забележка: Настоящата процедура е примерна, като в нея отсъстват съществени практически детайли от конкретна ситуация, които могат да провлияят върху зачитането на дисциплинарното уволнение за коректно. Затова е добре да се преценят /и правилно документират/ всички детайли и обстоятелства.

Ако Ви е необходима консултация, може да се обърнете към нас.

0 0 гласове
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.