Процедура за обжалване на болнични

І. Наименование на административната услуга

Обжалване на издадени болнични листи, решения на ЛКК и експертни решения на ТЕЛК

II. Правно основание

Закон за здравето
Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
Правилник за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ

IІІ. Характеристика

Цел: Заинтересовани лица и организации могат да обжалват и възразяват срещу актовете, издадени от органите на експертизата на временната и трайна неработоспособност.

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:

ЛКК
Лекарска консултативна комисия
ТЕЛК
Териториална експертна лекарска комисия
НЕЛК
Национална експертна лекарска комисия
РКМЕ
Регионална картотека на медицинските експертизи
РС
Регионален съвет, създаден със Заповед на директора на РЦЗ, извършващ контрол върху издадените актове от органите за експертиза на временната неработоспособност
Регионален център по здравеопазване
Tериториална административна структура на Министерство на здравеопазването, осъществява и организира държавната здравна политика в областта.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

Условия и предпоставки за упражняване на правото:

Възражение от заинтересовани лица и организации срещу актовете, издадени от органите на експертизата на временната и трайна неработоспособност.

Необходими документи и адресат на волеизявлението/ компетентен орган:

  • Жалба/молба;
  • Оригинал на „болничен лист”;
  • Ксерокопие на „експертно решение”.

Вътрешен ход на процедурата:

Обжалвания и възражения от страна на заинтерисованите лица и органи/освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, фонд ”Рехабилитация и социална интеграция” и органите на медицинската експертиза се правят:

  • Срещу решенията на лекуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред Лекарска консултативна комисия/ЛКК;
  • Срещу решенията на ЛКК- в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
  • Срещу решенията на ТЕЛК- в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
  • Срещу решенията на НЕЛК – пред Софийски градски съд по реда на Закона за административнато производство;

Регионалният съвет изпраща жалбата на ЛКК в 3-дневен срок от получаването и;
Регионалния съвет се произнася по жалбите в 10.дневен срок след повторна експертиза на временната неработоспособнос, извършена от определена от него СЛКК съобразно вида на заболяването;
В случаите на установено нарушение при издаването му РС отменя обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява с решението на повторната експертиза;
Решението на РС за отменяне на екпертното решение и решението на повторната експертиза се изпращат на заинтерисованите от експертизата лица/освидетелстваните, осигурителите и НОИ/, както и на РЗОК;
Обжалването на решението на ЛКК – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК е пречка за обжалването му и пред РС по чл.111 от закон за здравето;
Решението на РС за отхвърляне на подадена жалба като неоснователна не е пречка за обжалване на решение на ЛКК пред ТЕЛК. В този случай срокът започва да тече от получаване на решението на РС;
Решението на повторната екпертиза може да се обжалва по реда на чл.112, ал.1, т.2, а именно- срещу решенията на ЛКК-в 14- дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
В случаите на постановяване на „ особено мнение ” на член от РС, решението се изпраща в Националния съвет по медицинска експертиза в 3-дневен срок от датата на постановяването му;
РС отказва да открие процедура в случаите на пресрочена жалба;
Копие от утвърдените Правила се предоставят на разположение на Директора на ТП на НОИ и Директора на РЗОК за сведение и изпълнение от техните представители в Регионалния съвет.

Мл. експерт в сектор „РКМЕ” към РЦЗ приема медицинската документация на лицата, проверява тяхната достоверност и наличен клиничен минимум за представяне пред ТЕЛК за определяне на група инвалидност, след което създава МЕД;

Мл. експерт проверява ежеседмично в РКМЕ постъпилите експертни решение след изтичането на 14 – дневния законов срок, в който заинтересовани лица и органи имат възможност за обжалване пред НЕЛК,на редовните ЕР се поставя параф ”Няма основание за обжалване”, подпис, дата и се изпращат в ТП на НОИ по опис в 7-дневен срок

Мл. експерт проверява за технически грешки и непълноти и връща обратно експертното решение в съответната ТЕЛК, обжалваните от него или други експертни решения с гриф „особено мнение” изпраща в НЕЛК-София със съпроводително писмо, където описва мотивите за това решение;

Гл. експерт извършва проверки, свързани с изпълнението на въведения ред и начин за движение на медицинските експертни досиета/МЕД/, които се предоставят за служебно ползване между РКМЕ и ТП на НОИ;

Гл. експерт извършва проверки, свързани с възможностите за обжалвания и възражения от страна на заинтересовани лица и органи;

РКМЕ изпраща в НЕЛК не по-късно от следващия работен ден от подаване на жалбата срещу решенията на ТЕЛК(чл. 38, ал. 1 НЕР);

РКМЕ изпраща в картотеката по постоянния му адрес за образуване на МЕД, когато лицето е освидетелствано от ТЕЛК извън района на постоянния му адрес;

Във връзка с чл.57 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РКМЕ изпраща по постояння адрес на лицето първия екземпляр по опис до ТП на НОИ, след като е проверил, че всички страни са уведомени и срокът за обжалване по реда на чл.61, ал.1 е изтекъл;

С писмо с обратна разписка се изпраща експертното решение на работодателя, на НЦЗИ и на други лица и институции съобразно конкретния случай.

Резултат от процедурата:

Начин и срокове за упражняване на правото – в 14 дневен срок от получаването им пред съответния орган на медицинската експертиза на работоспособността.
Начин на упражняване на правото – чрез решения на контролните органи по експертиза на работоспособността.

4 1 глас
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.