Допълнителна насочваща информация по оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

ПРИОРИТЕТ 1 – Насърчаване на заетостта и развитието на уменията ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4 За по-добрата адаптация на предприятията и работещите към промените и подобряване на работната среда ще се подкрепят следните дейности: Ключови индикатори по СЦ 4: В рамките на тази Специфична цел 4 се предвиждат мерки за разработване и внедряване на системи за […]

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027 (част 2)

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение /юни 2023 г./ Размер на финансиране от 50000 до 391166 лв. Максимален процент на финансиране по програмата: ЦЕЛ: Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания ⫸ Подходящо за всички дружества, които искат […]

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

Адаптирана работна среда /март 2023 г./ (безопасни и здравословни условия на труд, ефикасност на труда, в контекста на „зелена икономика“) Размер на финансиране: от 50000 до 391166 лв., в режим de minimis Максимален процент на финансиране по програмата: ЦЕЛ: Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично […]

Застраховка „Трудова злополука“, 2023 г.

Задължителна застраховка за риск „Трудова злополука“, съобразно Ктт, за прилагане през 2023 г. Заповед № РД-06-44 от  22   ноември  2022  г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г. е обнародвана в ДВ бр. 96 от 02.12.2022 г. Предвид ангажиментът […]

Важни нормативни промени

закони

Промени в правилник за прилагане на закон за хората с увреждания от 06.04.2021 г. Всеки работодател, който попада в изискванията на чл. 38, ал. 1 от Закон за хората с увреждания за осигуряване на заетост на лице/лица с трайно намалена работоспособност, следва да има предвид: Ежегодно, не по-късно от края на месец януари да се […]