Допълнителна насочваща информация по оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

ПРИОРИТЕТ 1 – Насърчаване на заетостта и развитието на уменията ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4 За по-добрата адаптация на предприятията и работещите към промените и подобряване на работната среда ще се подкрепят следните дейности: Ключови индикатори по СЦ 4: В рамките на тази Специфична цел 4 се предвиждат мерки за разработване и внедряване на системи за […]

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027 (част 2)

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение /юни 2023 г./ Размер на финансиране от 50000 до 391166 лв. Максимален процент на финансиране по програмата: ЦЕЛ: Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания ⫸ Подходящо за всички дружества, които искат […]