Нови варианти за обслужване от СТМ

Уважаеми клиенти и партньори, водени от нашата цел да продаваме не просто услуги, а ползи, ви предлагаме два нови варианта на обслужване от служба по трудова медицина.

Вариант 1

Обслужване от служба по трудова медицина с разширен обхват на дейностите, включващ допълнително:


 1. Разработване на фирмена политика по безопасни и здравословни условия на труд и приложната документация към нея (правила, процедури и регламенти)

2. Консултиране, подпомагане и разработване на вътрешни документи регламентиращи трудовата дейност и правоотношения:
Правилник за вътрешния трудов ред
Длъжностни характеристики
Организация на труда и разпределение на работното време
Критерии за пригодност за различните позиции

3. Разработване на специфични инструкции и правила имащи отношение към безопасната работа

4. Провеждане на извънредни и периодични инструктажи за работа

5. Провеждане на специфични обучения по безопасност и здраве на място във фирмата, извън обхвата на задължителните обучения по наредбата за инструктаж и обучение

6. Подпомагане на работодателя в организацията на дейностите свързани с трудоустрояване на работници с трайно намалена работоспособност

7. Разработване на цялостната фирмена документация по ЗБУТ, включително и тази, която е пряка отговорност на длъжностното лице по безопасност и здраве

Вариант 2

Обслужване от служба по трудова медицина с инвестиционен елемент, който може да включва:

 1. Разработване на специфични инструкции за безопасна работа с оборудване и машини и предоставянето им на три носителя:

  • Хартиен – за съхранение в папка на работното място
  • Електронен – във формат pdf за мултиплициране
  • Полиестерен – съкратен вариант за залепване върху работно оборудване

2. Конфигуриране и осигуряване на табло по ЗБУТ съобразено с конкретните нужди и специфика на вашето предприятие

3. Осигуряване на необходимите знаци по безопасност:

  • Знаци табели за обозначаване на опасностите на работните места
  • Знаци стикери за обозначаване на опасности на машини
  • Предоставяне на номенклатура с необходимите знаци по безопасност в електронен вариант (на файл)

4. Разработване и предоставяне на подходящи агитационни материали за целите на безопасността и здравето:

  • Постери с различно съдържание във формат А3 на хартиен и електронен носител
  • Агитационни послания във формат А4 на хартиен и електронен носител за нуждите на ОБЗР и таблото по ЗБУТ
  • Инфографики свързани с конкретни дейности и процедури по ЗБУТ
  • Разработване и предоставяне на помощни и учебни материали свързани с обучението по ЗБУТ и промоцията на здравето (на хартиен и електронен носител)

5. Предоставяне на аптечен шкаф – оборудван с необходимите превързочни средства и списък с медикаментите които трябва да се набавят

6. Други специфични дейности свързани с обезопасяването и обозначаването на конкретни опасности по необходимост

7. По договаряне може да се реализират и по-широкомащабни дейности свързани с безопасността и здравето с участието на специализирани доставчици (наши клиенти) на преференциални условия (пожаризвестителни и пожарогасителни системи, вентилационни и аспирационни системи, мобилни ограждащи системи и др.)

Разработване на физиологични режими и правила за ръчна работа с тежести
Знаци за безопасност - работни места
ново
Изготвяне на документи по ЗБУТ
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).