Допълнителна насочваща информация по оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

ПРИОРИТЕТ 1 – Насърчаване на заетостта и развитието на уменията

ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4

За по-добрата адаптация на предприятията и работещите към промените и подобряване на работната среда ще се подкрепят следните дейности:

 1. Адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето.
 2. Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените, за реакция при криза/пандемии.
 3. Апробиране и въвеждане на превантивни мерки, вкл. чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на заети лица в риск от загуба на работа вследствие на преструктуриране на икономиката (в резултат от глобализация, въвеждане на нови технологии, закриване на неекологични производства, пандемии и др.).
 4. Разработване и реализиране на секторни и регионални стратегии, програми и модели за адаптация към промените и развитие на човешките ресурси по сектори и региони, вкл. фондове и клъстери за развитие на умения на работната сила.
 5. Внедряване на системи за изследване и оптимизация на работните процеси и повишаване на организационната и екипна ефективност.
 6. Развитие на секторни, регионални и фирмени стратегии и мерки за управление във връзка с възрастта (активно остаряване). Повишаване на осведомеността и разбирането за предизвикателствата и възможностите, произтичащи от демографските промени. Осигуряване и поддържане на здравословна, безопасна и продуктивна работна среда, съобразена с възрастовите потребности на работната сила. Насърчаване на иновативни подходи за участие на възрастните в съвременните работни процеси и да поддържат своите умения, продуктивност и работоспособност.
 7. Апробиране и внедряване на инструменти, модели и програми за изследване и управление на стреса на работното място и за превенция и профилактика на прегряването в работата /“бърнаут“/.
 8. Апробиране и прилагане на инструменти и модели за адаптиране на работните места и организацията на процесите към хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
 9. Разработване на мерки за подкрепа на трудовата мобилност като допълващи към мерките за подпомагане активното участие на пазара на труда.
 10. Насърчаване на работодателите да подобряват работната среда, да въвеждат гъвкави и/или иновативни форми на организация на работното време, вкл. за работещите над 54 г.
 11. Обучение на работодателите в подкрепа на развитие на дейности за корпоративна социална отговорност.
 12. Изследване и прилагане на мерки за подпомагане на предприятия, работодатели и служители за преодоляване на предизвикателствата на новите и нетипични форми на заетост, за осигуряване на благоприятни условия на труд и за повишаване на привлекателността на новите професии.
 13. Съвместни действия на социалните партньори за провеждане на социален диалог и постигане на договорености на национално и секторно ниво по въпроси, насочени към подобряване на условията и организацията на труд, както и адаптирането на предприятията и работниците към промените.
 14. Мерки за насърчаване участието на комитетите и групите по условия на труд (КУТ и ГУТ) и представителите на работниците и служителите по информиране и консултиране за превенция и преодоляване на последиците от епидемии, както и за подобряване условията на труд и работната среда в предприятията.

Ключови индикатори по СЦ 4:

 • нови процеси за безопасни и здравословни условия на труда
 • нови инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда

В рамките на тази Специфична цел 4 се предвиждат мерки за разработване и внедряване на системи за изследване и оптимизация на работните процеси. Планирана е подкрепа за развитие на стратегии и мерки за управление във връзка с възрастта (активно остаряване). Ще се подпомага осигуряването и поддържането на здравословна, безопасна и продуктивна работна среда, съобразена с възрастовите потребности на работната сила. Мерките ще подкрепят адаптиране на работните места и организация на процесите към хора с хронични заболявания и трайни увреждания.

Тези дейности ще се подпомагат чрез изследвания на новите форми на заетост, повишаване привлекателността на новите професии, както и чрез съвместни действия на социалните партньори за провеждане на социален диалог и постигане на договорености на национално и секторно ниво.

„Зелената икономика“ е модел, който следва да „гарантира растеж и развитие, да защитава здравето и благосъстоянието на човека, да осигурява достойни работни места, да намалява неравенствата и да инвестира в биологичното разнообразие и да го опазва, включително екосистемните услуги, които то предлага, а именно природния капитал — поради неговата непреходна стойност и съществен принос за човешкото благосъстояние и икономическия просперитет“.

0 0 гласове
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.