Провеждане на обучения

Обучения свързани със ЗБУТ

Обучения свързани с ЧР

Обучения свързани с организацията на трудовата дейност

Обучени свързани с психологическите аспекти на взаимодействието

„Анимакс“ ООД провежда различни обучения по ЗБУТ и организация на труда в различни форми. Поради настъпилата усложнена ситуация с коронавируса, обученията са от изнесен тип – на място в съответната фирма, в малки групи при спазването на противоепидемичните мерки.

Обучения свързани със ЗБУТ

 • Политика, цели, принципи и организация на дейностите по ЗБУТ;
 • Прилагане на нормативните изисквания по ЗБУТ в предприятието и документиране;
 • Организация на мерките и мероприятията по ЗБУТ в предприятието;
 • Организиране на обученията, инструктажите и практическата подготовка на персонала по ЗБУТ;
 • Системен анализ на причините за злополуки и насоки за превенция; Оценяване на риска – процес, методика и документиране;
 • Мерки и мероприятия свързани с обезопасяване на машини и съоръжения;
 • Техника на безопасност при работа с ръчно водими машини и инструменти;
 • Техника на безопасност при стационарни машини;
 • Методи и начини на информиране на работещите по отношение на източниците на риск на територията на предприятието.

Обучения свързани с ЧР

 • Планиране и кадрова обезпеченост на компанията;
 • Анализ и оценка на пазара на труда;
 • Организиране на процедури по набор и подбор на кадри;
 • Методи за провеждане на процедури по подбор на кадри;
 • Изграждане на работодателски имидж и позициониране на пазара на труда;
 • Разработване и внедряване на система за управление на човешките ресурси;
 • Организация на управлението на човешките ресурси в предприятието;
 • Обучение, развитие и мотивиране на човешките ресурси;
 • Провеждане на изследвания за състоянието на нагласите и удовлетвореността на човешките ресурси.
 • Методи и организация;
 • Планиране, организиране и провеждане на различни организирани мероприятия с персонала – семинари, тренинги, тиймбилдинг и др.

Обучения свързани с организацията на трудовата дейност

 • Структура и функция на организацията;
 • Системен подход и анализ на организацията;
 • Принципи на рационалната организация на труда;
 • Разработване и внедряване на системни правила в организацията;
 • Установяване на данни за процесите в организацията и тяхното приложение;
 • Проектиране и реинженеринг на работни системи;
 • Оптимизиране на работни процеси;
 • Ергономични основи на рационалната организация на труда;
 • Внедряване на иновации в организацията; Основи и развитие на системно и организационно мислене.

Обучени свързани с психологическите аспекти на взаимодействието 

 • Психологически аспекти на организацията, комуникацията и взаимодействието;
 • Психология на организационното целеполагане и мотивиране на персонала;
 • Методи и форми на психологическо въздействие;
 • Конструиране на социални и психологически модели на организационно поведение;
 • Разработване и внедряване на адекватен организационен контекст;
 • Приложни психологически методи за анализ и оценка на психоклимата в организацията;
 • Методи и подходи за индивидуална и групова работа с персонала;
 • Психологически диагностични методи и средства за организационни изследвания;
 • Създаване и налагане на организационна идентичност и култура; 
 • Психологическа подготовка на ръководителите в организацията.

Вижте още от нашите обучения:

Информационно въздействие в организацията

Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.

Обучение!

Информационно въздействие в организацията!
ново!