• Home
  • Поръчки
  • Знаци за безопасност и здраве при работа

Номенклатура на опасностите, предписанията, указанията и забраните въвеждани със знаци

Номенклатура на опасностите, предписанията, указанията и забраните въвеждани със знаци съгласно изискванията на на Наредба РД 07/8

 

І. Обозначаване на опасностите на работното място, работните помещения, трудовите процеси и работното оборудване (предупредителни знаци)

1.      Опасности свързани с електричество

-          обща опасност от електричество (ПЗ – 06);

-          високо напрежение (ПЗ – 06, 01);

-          статично електричество (ПЗ – 02);

-          възможен пробив в електроинсталацията (ПЗ – 03);

-          възможен допир с открит проводник (ПЗ – 04);

-          открит източник на напрежение (ПЗ – 05);

-          електрическо поле (ПЗ – 14)

2.      Опасности свързани с полета и лъчения

-          лазер, лазерно лъчение (ПЗ – 07);

-          йонизиращо лъчение (ПЗ – 13);

-          нейонизиращо лъчение (ПЗ – 08)

-          оптични лъчения (ПЗ – 09);

-          ултравиолетово лъчение (ПЗ – 10);

-          термично лъчение (инфрачервено) – (ПЗ – 12);

-          магнитно поле (ПЗ – 11);

-          нагрята повърхност (ПЗ – 15)

3.      Опасности свързани с вещества и материали

-          биологичен агент (ПЗ – 16, 31);

-          зона с повишена концентрация на озон (ПЗ – 18);

-          наличие на окислители (ПЗ – 19);

-          зона с повишена концентрация на опасен прах (ПЗ – 20);

-          наличие на отровни вещества (ПЗ – 21);

-          наличие на разяждащи вещества (киселини) (ПЗ – 22);

-          наличие на запалими вещества (ПЗ – 23);

-          взривоопасна среда (вещества) (ПЗ – 24);

-          наличие на разляти вещества (по пода) (ПЗ – 29);

-          наличие на опасни за околната среда вещества (ПЗ – 33);

-          зона с вероятност за изтичане на отровен газ (ПЗ – 34)

4.      Опасности свързани с работната среда

-          зона с наднормен шум (ПЗ – 17);

-          зона с наднормена запрашеност (ПЗ 17);

-          зона с взривоопасна среда (ПЗ – 24, 26);

-          зона с експлозивна атмосфера (ПЗ – 30);

-          зона с опасност от зараза (ПЗ – 31) 

5.      Опасности свързани с работните процеси

-          преобръщане (затискане) (ПЗ – 56);

-          падане от конструкцията (ПЗ – 61, 63, 64);

-          подхлъзване (ПЗ – 66, 67, 68);

-          спъване (ПЗ – 69, 70, 71);

-          пропадане (ПЗ – 72);

-          тежки товари (ПЗ – 84)

6.      Опасности свързани с работното оборудване

-          генериране на вакуум (ПЗ – 32);

-          генериране на термично лъчение (ПЗ – 12, 15);

-          нагрята повърхност (ПЗ – 15);

-          възможен взрив при отваряне (ПЗ – 25, 26);

-          верижна предавка (ПЗ – 35);

-          ремъчна предавка  (ПЗ – 36, 37, 45);

-          ролков транспортен механизъм (ПЗ – 38);

-          зъбен предавателен механизъм (ПЗ – 39, 46);

-          перков вентилатор (ПЗ – 40,43);

-          остър работен орган (ПЗ – 41, 42);

-          валов предавателен механизъм (ПЗ – 83);

-          въртящ се вал (барабан) (ПЗ – 73);

-          режещ работен орган (тип ножичен) (ПЗ – 47);

-          пресов работен орган (ПЗ – 48);

-          шнеков транспортен механизъм (ПЗ – 49, 50);

-          вертикално действащ възвратно-постъпателен механизъм (ПЗ – 51);

-          възвратно-постъпателни механизми (ПЗ – 52, 53, 54, 55, 57, 58);

-          остър конструктивен елемент с опасност за крака (ПЗ – 59);

-          фрезоващ дисков механизъм с опасност за крака (ПЗ – 79);

-          роботизиран механизъм (ПЗ – 80);

-          автоматичен пусков механизъм (ПЗ – 81);

-          пресов работен орган с опасност от смазване (ПЗ – 44)

7.      Опасности свързани с особеностите на работните помещения, работни зони, работни места и коридори

-          падане от конструкцията (ПЗ – 61, 63, 64);

-          стръмни стълби (ПЗ – 65);

-          мокър (хлъзгав) под (ПЗ – 66, 67);

-          наклонена (хлъзгава) повърхност (ПЗ – 68);

-          наличие на праг (ПЗ – 71);

-          неустойчива повърхност (под) (ПЗ – 72);

-          окачени товари (ПЗ – 75, 76, 77);

-          нисък праг (ПЗ – 78);

-          зона на движение на камиони (ПЗ – 85);

-          зона на движение на мотокари (вътрешнозаводски транспорт) (ПЗ – 86);

-          опасна зона (ПЗ – 88)

 

ІІ. Въвеждане на ограничения и забрани (забранителни знаци)

1.      Ограничаване на достъпа и забрани свързани с него - забранено е

-          за пешеходци (ЗБ – 01);

-          по моста (естакадата) (ЗБ – 04);

-          по стълбата (ЗБ – 09);

-          за хора с вратовръзки (ЗБ – 10);

-          за хора с окачени бижута (ЗБ – 14);

-          за външни лица (ЗБ – 15);

-          за кучета и домашни животни (ЗБ – 16);

-          за хора с дълги и неприбрани коси (ЗБ – 19);

-          за сърдечно болни или с байпас на сърцето (ЗБ – 23);

-          престой и стоене на мястото (ЗБ – 13, 33);

-          ползването на асансьора (ЗБ – 24)

2.      Ограничаване и забрана за определени действия и поведение – забранено е:

-          изключването (ЗБ – 3, 5);

-          ползването на крик (ЗБ – 6);

-          ползването на въжета с възли (ЗБ – 7);

-          изхвърлянето на отпадъци (ЗБ – 8);

-          ползването на гъвкави покривала (ЗБ – 11);

-          ползването на абразивни дискове (шлайф) (ЗБ – 12);

-          храненето (яденето) (ЗБ – 17);

-          паленето на открит огън (ЗБ – 18);

-          пиенето на вода от източника (ЗБ – 25);

-          пушенето (ЗБ – 26);

-          препречването на пътя и складирането (ЗБ – 27);

-          пипането и докосването (ЗБ – 28, 29, 30);

-          гасенето с вода (ЗБ – 31);

-          пръскане, миене, разливане на вода (ЗБ – 32);

-          сушенето и покриването на устройството (ЗБ – 35)

 

ІІІ. Указания и предписания – задължително е:

1.      Ползването на СРО и ЛПС

-          светоотразителна жилетка (ЗЗ – 01);

-          СРО (ЗЗ – 02);

-          предпазна каска (ЗЗ – 03);

-          защитни очила (ЗЗ – 04);

-          обезопасително въже (ЗЗ – 05, 25);

-          обезопасителен колан (ЗЗ – 28);

-          антифони (ЗЗ – 06);

-          лицев предпазен щит (ЗЗ – 07);

-          щит (маска) за заваряване (ЗЗ – 08);

-          противогаз (ЗЗ – 09);

-          противопрахова маска (ЗЗ – 10);

-          защитни ръкавици (ЗЗ – 11);

-          защитни ботуши (ЗЗ – 12);

-          електростатични обувки (боти) (ЗЗ – 16);

-          спасителна екипиравка (ЗЗ – 21);

-          предпазна престилка (ЗЗ – 24);

-          защитно боне (ЗЗ – 31, 32)

2.      Задължителни дайствия

-          ползване на предпазител (ЗЗ – 13);

-          измиване на ръцете (ЗЗ – 14, 30);

-          изключването след работа (ЗЗ – 15, 17, 27);

-          ползването на асансьора (ЗЗ – 18);

-          ползването на помощен крик (ЗЗ – 20);

-          заключването след работа (ЗЗ – 22);

-          ползването на маршрута от пешеходци (ЗЗ – 23);

-          повдигането и пренасянето на тежестите от двама (ЗЗ – 26);

-          ползването на преходния мост (ЗЗ – 29)

 

ІV. Указания и информация за съоръжениа и действия при пожар и евакуация

1.      Противопожарни уреди и съоръжения

-          противопожарно табло (ПП – 01);

-          противопожарна сирена (ПП – 02);

-          противопожарен алармен бутон (ПП – 03);

-          противопожарен шланг с маркуч (ПП – 04);

-          противопожарна стълба (ПП – 05);

-          посока към противопожарните съоръжения (ПП – 06);

-          преносим пожарогасител (ПП – 07);

-          телефон за връзка при пожар (ПП – 08);

-          бутон за задействане на противопожарна аларма (ПП – 09)

2.      Указания и пунктове при евакуация и оказване на първа помощ

-          авариен душ (АЗ – 01);

-          медицински пункт (АЗ – 02);

-          посока за евакуация (АЗ – 03);

-          медикаменти (аптечка) (АЗ – 04);

-          сборен пункт при евакуация (АЗ – 05);

-          дефибрилатор (АЗ – 06);

-          лекарски кабинет (АЗ – 07);

-          авариен изход (АЗ – 08);

-          носилка (АЗ – 09)

Номенклатура на знаците можете да свалите от тук: Номенклатура на знаците по безопасност

Разгледайте предлаганите знаци тук: Номенклатура на знаците по безопасност

Печат

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.