Относно изменения в Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г

Време е за преразглеждане и допълване или изменение на План за противодействие на тероризма. Моля, прочетете, може да сте в обхват на задължени лица!

 

Лесно или трудноуязвим обект за терористична атака е Вашият?

Съгласно измененията от 12.11.2019 г. в Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, следва да оцените риска, като част от Плана за сигурност.

Отнася се до собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория, както следва:

1. железопътни линии, пристанища и летища и пътни съоръжения по автомагистрали и пътища от първи клас за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях;

2. сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 200 места за посетители или с разгъната застроена площ над 5000 кв.м, както следва:

а) хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, туристически хижи;

б) лечебни заведения за болнична помощ - болници за активно лечение, болници за продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за продължително лечение и рехабилитация;

в) сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската академия на науките;

г) сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата - музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и други зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др.;

д) сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение - храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги, обредни домове и др.;

е) сгради за административно обслужване - административни сгради, банкови и небанкови финансови институции, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.;

ж) сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, услугите и хазарта - търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини, складове за търговия, панаирни палати, сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене, питейни заведения, клубове, барове, дискотеки, обществени бани и сауни, игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с прилежащите към тях складове (хранилища) и работилници за ремонт на оръжие;

з) сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения - приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи;

и) сгради и съоръжения за спорт - всички спортни обекти и съоръжения по Закона за физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия;

3. всички институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория.

Изключени от тази Наредба, са включените в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност.

Кой извършва проверки?

Органите на МВР или ДАНС, но и съвместно от двете ведомства

Има ли предвидени санкции?

Има, при неизпълнение на разпорежданията на контролните органи, регламентирани в чл. 47 от Закон за противодействие на тероризма:

Чл. 47. (1) Който наруши този закон, наложените мерки и ограничения или не изпълни разпореждане на орган на власт, издадено по този закон, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Длъжностно лице, което не изпълни задължение, възложено му с този закон или с издаден въз основа на него подзаконов нормативен акт, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Какво друго трябва да съобразите?

Провеждате ли първоначален и периодичен инструктаж (не е онзи по здраве и безопасност при работа) на служителите в съответния обект? Как е документирано:

  • има ли компетентно лице определено със заповед или решение на директор/управител, за извършване на инструктажа
  • има ли утвърдена програма за провеждане на първоначалния и програма за провеждане на периодичния инструктаж
  • определен ли е начинът на завеждане и удостоверяване на проведения инструктаж /книга/

Провеждате и документирате ли (минимум с протокол)учения за противодействие на тероризма не по-малко от веднъж на шест месеца.

Живеем в сложни времена, така че пожелаваме успех с действията, не само „на хартия“!

Печат

2020 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА"

ПРОВЕРЕТЕ ВАШИЯТ КОД (КОДОВЕ) НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Съгласно Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. на Министър Б. Петков (публикувана ДВ бр.87) и на основание Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риск "трудова злополука" е определен коеффициентът на трудов травматизъм по икономически дейност за прилагане през 2020 г.

Ако Вие попадате в обхвата на икономическа дейност, която присъства в приложението на горецитираната заповед, то следва да предприемете действия по застраховане на работещите за съответния риск. Не забравяйте, в застрахователната полица, да включите освен чл. 55, ал. 1 от Кодекс са социално осигуряване, така и чл. 55, ал. 2 от КСО!

Застраховането не приключва с издаване на застрахователна полица!

Често се пропуска актуализация на списъка с работещи, които трябва да са обхванати от нея. Не са редки случаите, в които застрахователно събитие (трудова злополука) се случва на работещ, който не е бил добавен. Препоръчваме да определите лице, което да има ангажимент да предприеме своевременно действия по комуникация със застрахователната компания, при необходимост от допълване или актуализация на списъка. 

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по ико­номически дейности за прилагане през 2020 г.

по

ред

Икономическа дейност Код по КИД – 2008 Коефици­ент на тру­дов травма­тизъм (Ктт) (2015 – 2016 – 2017)
1 2 3 4
1. Добив на метални руди 07 8.37
2. Воден транспорт 50 4.08
3. Възстановяване и дру­ги услуги по управле­ние на отпадъци 39 3.48
4. Добив на въглища 05 2.18
5. Производство на ос­новни метали 24 2.12
6. Събиране и обезвреж­дане на отпадъци; ре­циклиране на мате­риали 38 1.65
7. Строителство на съо­ръжения 42 1.64
8. Производство на дър­вен материал и изде­лия от дървен матери­ал и корк, без мебели; производство на изде­лия от слама и мате­риали за плетене 16 1.61
9. Сухопътен транспорт 49 1.55
10. Ремонт и инсталиране на машини и оборуд­ване 33 1.53
11. Пощенски и куриерски дейности 53 1.50
12. Спомагателни дей­ности в добива 09 1.39
13. Специализирани стро­ителни дейности 43 1.37
14. Складиране на товари и спомагателни дей­ности в транспорта 52 1.33
15. Горско стопанство 02 1.28
16. Строителство на сгради 41 1.25
17. Събиране, пречиства­не и доставяне на води 36 1.15
18. Артистична и творче­ска дейност 90 1.14
19. Производство на тю­тюневи изделия 12 1.14
20. Производство на ме­тални изделия, без ма­шини и оборудване 25 1.14
21. Дейности по обслуж­ване на сгради и озе­леняване 81 1.11
22. Производство на из­делия от други не­метални минерални суровини 23 1.03
23. Производство на изде­лия от каучук и пласт­маси 22 1.00
24. Производство и раз­пределение на елек­трическа и топлинна енергия и на газооб­разни горива 35 0.96
25. Производство на пре­возни средства, без автомобили 30 0.94
26. Събиране, отвеждане и пречистване на от­падъчни води 37 0.92
27. Производство на тек­стил и изделия от тек­стил, без облекло 13 0.89
28. Производство на елек­трически съоръжения 27 0.88
29. Добив на неметал­ни материали и су­ровини 08 0.82
30. Въздушен транспорт 51 0.79
31. Производство на ле­карствени вещества и продукти 21 0.75
32. Производство на ме­бели 31 0.75
33. Производство на ма­шини и оборудване, с общо и специално предназначение 28 0.73
34. Дейности на екстери­ториални организации и служби 99 0.72
35. Производство, некла­сифицирано другаде 32 0.67
36. Производство на хи­мични продукти 20 0.63

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63.

Печат

Да се има предвид... указание на ГИТ

 

 

"В Закон за хората с увреждания:

Санкции - да! Предписания - не!"

Минималната санкция е 1500 лв.

Което ще рече, който не осигури заетост на лица с трайни увреждания по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, следва да заплаща компенсационна вноска от 30% от МРЗ ежемесечно, за всяко незаето работно място. Вноската се дължи от месеца, следващ тримесечния срок от предприемане на действия за назначаване на хора, освен ако предприятието не подлежи на освобождаване, съгласно разпоредбите на ЗХУ и Правилника за прилагане на ЗХУ.

 

 

 

 

Печат

Последни действия по квотите за лица с ТНР

Работодатели, които не са изпълнили квотата за заетост на лица с трайнонамалена работоспособност имат последен шанс до 02.07.2019 г., препоръчително до 01.07.2019 г., включително да подадат уведомления и заявки за работните места към бюрата по труда или частни агенции.

След този срок, уведомления и заявки няма да бъдат приемани и ще се дължи компенсационна вноска в размер на 30 % от минималната работна заплата за всяко незаето място, ежемесечно!

Формулярите на уведомленията и заявките за работни места, могат да бъдат изтеглени от сайта на Агенция по заетостта.

За повече информация и въпроси, може да се обръщате към нас, на посочените в сайта телефони.

Печат

Ново - обучение "Информационно въздействие в организацията"

Шапка

 

Основни акценти

Фокусът на предлаганото обучение пада върху механизмите на информационно взаимодействие в организацията и създаването на подходящ контекст за неговото функциониране. Представят се няколко основни тези за налагането и популяризирането на водещите организационни идеи посредством различни инструменти и техники за въздействие.

Разглеждат се детайлно принципите на информационно взаимодействие и познавателните процеси, които участват при формирането на нагласи и поведение в рамките на организацията. Предлага се лесен за възприемане „компютърен модел“ на организация и управление на съдържанието и смисъла на информацията.

Водещата идея е, че съществуват широк набор от възможности за дистанционно управление на организационното поведение на работещите с помоща на дизайнерски „психически вируси“, като по този начин се правят необходимите „настройки“ на техния организационен „контролен панел“. Ще бъдат разгледани начини за диагностика и оценка на „опциите“ на контролния панел и степента на „програмируемост“ на всеки работещ.

Представя се и механизъм на изграждане на цялостна организационна култура с помоща на ключовата кадрова инфраструктура в организацията за постигане на целите формулирани от базовата организационна идея.

 

Тези

 

     ПСИХИЧЕСКИ ВИРУС – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И ВИДОВЕ
 

Какво е психически вирус:

Дизайнерска (проектирана) съвкупност от меми - най-малката информационна единица (тухличка) от която се изграждат поведенческите и културни стереотипи на определена категория хора.

Как действат психическите вируси:

Първа фаза – проникване. Проникват в съзнанието на хората чрез адсорбция, като трябва да наподобяват установени, познати меми и мемосхеми.

Втора фаза – транскрипция. Разопаковане (разархивиране) на кодираната във вируса информация.

Трета фаза – транслация. Превеждане на вирусната информация първоначално в подсъзнанието и после в съзнанието (понякога подсъзнанието взема решения и после уведомява съзнанието, което му придава осмислен вид).

Четвърта фаза – репликация. Подсъзнанието и съзнанието на индивида вече са инфектирани с вируса и той започва да го разпространява (да заразява други индивиди) – инфлуенца. Разпространението е толкова по-бързо, колкото по-добър инфлуенсер (авторитетен) е разпространителя на вируса и колкото по-вирулентен е самия вирус.

 

 

ТИПИЧЕН ПРИМЕР – ЧАЛГАТА. Защо се резпространи бързо, защото стъпваше на познати мотиви и имаше вече проправени невронни „пътеки“ в подсъзнанието и съзнанието на хората.

 

 

Видове психически вируси

С вербална конструкция - най-често клишета, добрата конструкция бързо става клише. Клишето прониква бързо в съзнанието и се интериоризира като конструкт от безкритичното съзнание, особено ако темата не е актуална (интересна) за субекта, напр. «това са глупости» (за политиката, целите и принципите)

С невербална конструкция - жестови, модни (облекло, прическа, татоси), символни, музикални, образни

Емоционални вируси (комбинирани) – представляват усещания и изрази на различни състояния – гняв, радост, привързаност и пр.

Вируси на желанието (комбинирани) – представляват конструкти на идеализирания «желан» свят, напр. «американската мечта», къща, кола, деца, работа...

Емоционалните вируси са за предпочитане поради информационното пресищане.

 

За кого

 

Как е организирано обучението?

Обучението е организирано в два непоследователни дни, с интервал от една седмица. Примерно два поредни петъка. През първия ден се прави изложение на съдържанието на обучението, предоставят се учебни материали и се поставят задачи (казуси) на участниците, върху които те работят. През втория ден, седмица по-късно, се прави разбор на заданията и се провежда дискусия, като участниците обменят идеи и опит.

Най-добрите проекти печелят насърчителна награда!

За подробности се свържете с нас на: 0899/814170 и 0899/814171

Печат

  • 1
  • 2
ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.