Резюме на услугите

Икономическата дейност се основава на три основни ресурса (капитал):
 • финансов
 • материален
 • човешки

Може да се каже, че материалните и финансовите ресурси са функция на човешките ресурси, затова ние поставяме акцент върху тях. Най-общо осъществяваният от нас съпорт е свързан с дейностите подбор, обучение и управление на персонала с използването на т.нар. хуманотехнологии. 

 
trimodel

Хуманотехнологиите систематизират двата основни подхода от позицията на ергономията и мениджмънта на човешките ресурси (човешки фактори и човешки ресурси).

Използването на хуманотехнологични подходи гарантира по-пълен обхват при разглеждането на функциите свързани човешките ресурси с акцент върху Човека. Изграждането на една интегрирана система за управление на човешките ресурси гарантира ефективното организиране на дейността на фирамата, отчитайки ограниченията и възможности на кадровата обезпченост, давайки насоки за последващи действия в процеса на планиране на дейността.

Ефективната организация на трудовия процес представлява оптимално съотношение между влаганите усилия и получаваните резултати в трудовата дейност. Поради особената значимост на този проблем, натрупаните изследвания и методологически инструментариум водят до създаването на отделна интердисциплинарна наука наречена ергономия, т.е. наука за човека в трудовата дейност. Към настоящият момент ергономията разполага с множество научно обосновани методи и принципи за рационална организация на труда на базата на системния подход. Организацията на труда се разглежда като елемент на работната система, която включва още и работната среда, работните места, средствата и предмета на труда, както и въздействието на тези елементи върху организма и психиката на работещите.

Напоследък основният акцент се поставя върху човека, като основен елемент на работна система, или това са т.нар. хумано-ценрирани подходи при разглеждането на проблемите свързани с ефективната организация на труда. Тези подходи са известни като „хуманотехнологични”, като поставят в центъра на системата човекът и неговите физически и психически възможности и ограничения, с които следва да бъдат съобразени останалите елементи на работната система в процеса на проектирането и. Организацият на трудовата дейност, като елемент на работната система, също следва да бъде проектирана и внедрена в съответствие с особеностите на ограниченията на човека, особено що се касае до характеристиките на трудовите задачи и изискванията им предявявани към работещите. Основните принципи на проектиране на работните системи са формулирани в БДС 6385:2004 „Ергономични принципи при проектиране на работни системи”, който по същество е международен стандарт със статут на български от 06.11.2004 година. Ергономичното проектиране на работни системи има за цел оптимизиране на напрежението при работа, избягване на разстройващите фактори и повишаване на улесняващите работата фактори. В същото време невъзпрепятстваното извършване на работата често повишава ефективността и ефикасността на системата, като така допринася за друга важна цел на ергономичното проектиране на работни системи.

При проектирането на работни системи трябва да се взема под внимание човекът като основен фактор и като съставна част от проектираната система, включвайки също както работния процес, така и работната среда.

Преди да си пристъпи към промени чиято цел е изменение на функцията на системата към по-пълно удовлетворяване на целите се прави анализ на текущото състояние и идентифициране на „проблемните области” (зони за подобрение), след което се пристъпва към разработването на проект на изменение в регламентиращите процеса документи. Следва внедряването и изпитването на направените промени и оценка - доколко удовлетворяват поставените цели.

Удовлетворяването на целта е „продуктът”, който имаме на изхода на работната система в следствие на работния процес, в съответствие с работното задание. При проектирането се вземат под внимание всички елементи на работната система, които влияят на процеса и времето за изпълнение, а именно:

 • Човек;
 • Работното задание;
 • Ходът на работния процес;
 • Работните средства;
 • Елементите на входа;
 • Елементите на изхода;
 • Влияние на околната среда (влияещи величини)

На анализ и оценка подлежат всички елементи на работната система. При проектирането, предварително се залагат водещите индикатори (критерии) свързани с ефективността и ефикасността. Най-често тези индикатори са постигнато количество (обем) при определено качество (съответнствие) за единица време, понеже са обективно измерими и подлежат на оценка и квантифициране.

При установяване на несъответствие на резултата от дейността с предварително заложените цели, на базата на анализа се прави идентифициране, при кой от елементите на работната система настъпва деформацията и на каква фаза от процеса се проявява. Важно е в случая да се определят и влиещите величини и начините за ограничаване на тяхното въздействие. С други думи, преди да бъдат правени съществени промени в организацията, следва да се създададт подходящи условия за протичането на процеса с минимално или незначително влияние. На следващо място се прави анализ на работното задание и степента на неговата комплексност. Възможно ли е то да бъде изпълнено в рамките на една микро система (работно място) от един човек, или е необходимо да бъде възложено на няколко човека или дори на отделно звено. От работното задание зависи хода на работния процес и съответно времето на изпълнение. При по-комплексните задания, към единичните времена за изпълнение на отделните подзадачи, следва да се добави и времето за преход от една микросистема (работно място) до друга, като по този начин се увеличава времето на технологичния пробег на заданието. Основна задача на оптимизирането е съкращаването на технологичния пробег на работните задания. Затова основните усилия са насочени към презициране на работните задания и ускоряване на хода на работния процес. В този смисъл документите регламентиращи процеса успоредно с човека, определят капацитета на работната система. Регламентите дават отговор на въпроса „как” да се извършват (изпълняват) отделните стъпки (фази) на процеса за да удовлетворяват изискванията на системата (целите). А функцията определя приноса на човека (работещият) за изпълнението на работната задача. 

Проектът за изменение на основните регламенти не бива да води до повишено натоварване на работещите (служителите). За тази цел, всички основни дейности могат да бъдат класифицирани според тяхното съдържание и изисквания към човека, като се търсят начини за оптимизирането им на базата на данните от анализа и проучването. За целите на повишаването на ефективността на системата, следва да се разработят планови зададени времена за изпълнение на типовите (стандартни) трудови задачи, които се изпълняват от отделните служители. Плановите времена могат да се изведат на базата на разчленяването на заданието на основните му съставни части до елементарни (неделими) работни операции и действия и провеждане на множество хронометражни измервания. В състава на тези времена следва да се добавят времената за подготвително-заключителните операции и за регламентирана почивка. По този начин, може да се прави много по-прецизно планиране на дейността в контекста на поставените цели. Съотношението на плановите времена и фактическите времена може да се ползва за основа при оценката на ефективността и оценката на изпълнението.

В зависимост от данните за състоянието на работната система изведени от анализа и предвид изложеният по-горе принципен подход, могат да бъдат изменени съответните елементи и документи регламентиращи процесите в структурата. На тази база могат да се създадат подходящи инструменти за управление и оценка на дейността, както и методически указания за организацията. Обхватът на промените следва да започва с елементите на входа на системата и да свършва с контрол на елементите на изхода – от критериите за избор на материалните средства и съответно за подбор на персонал, през механизмите за разпределение на функциите и хода на работния процес до разхода на материални и нематериални ресурси и енергия. В крайна сметка, всяко задание се изпълнява от определени хора (крайна, известна величина), на определено място (пространство) за точно определено време. В този смисъл основните елементи са кой, какво, как и за коло време извършва работната задача. Съответно времето и ресурсите необходими за това зависят от човека, заданието, методите на работа и влияещите величини, т.е. това са елементите във фокуса на оптимизацията. Следователно, регламентите на тези елементи са ключови за ефективността и ефикасността.

При разглеждането на функциите и процесите в рамките на работната система, следва да се отчитат и индивидуалните характеристика на персонала осъществяващ дейността. С други думи, той също подлежи на анализ и оценка. Оценката на човешкия фактор се извършва именно в контекста на работната система, за да бъде оценката обективна и комплексна като е задължително диагностичните методи също да гарантират това.Методите и методиките за диагностика и оценка на пригодността са основани на различни теоретични концептуални модели за същността и структурата на личността и способностите. Оценката на личността извън контекста на естеството на извършваната от него работа е безпредметен. Затова неизбежно е необходим анализ на труда който се извършва или ще се извършва.

Наложително е и в критериите  за оценка да присъстват изискванията на работодателя към съответната длъжност. Твърде съществени в случая са критериите за пригодност, които трябва да са основани на длъжностната характеристика и правилника за вътрешен ред, но не се изчерпват с тях.

Значение  (особено за индустриалния сектор) има анализът на труда от който се извличат специфичните професионално значими качества обусловени от множество фактори – като принципите на разпределение на функциите между човека и машината например или критични и противопоказни за някои заболявания и физиологични диспозиции условия.

Или най-общо казано - на оценка е необходимо да се подлагат не само “висши кадри”, но и работниците и служителите от всички структури и дейности в индустриалния сектор.

Въз основа на прецизно направената оценка на човешкия фактор се изготвя програма за развитие и стимулиране на персонала. В тази програма персонала преди да бъде управляван е необходимо да бъде “проектиран” въз основа на получените от оценката му резултати. Човешкият фактор се проектира съобразно спецификата на труда и технологичния процес, т.е. върви паралелно с проектирането и организацията на труда. Разработват се прогнозни стойности на ефективността на труда като се вземат под внимание количествените и качествени показатели на производителността и др. От съществено значение в програмата са нормирането и заплащането, както и системата за формирането им – необходимо е работникът или служителят да установи пряката зависимост между положени усилия - получен резултат и заплащане.

Оценката на човека, като елемент на работната система изисква и оценката и отчитането на множество показатели от позицията на ергономията при отчитане на влиянието (ефектите на организацията натруда). Поради това, следва да се отчитат основните принципи за проектиране и доколко те са спазни при разглежданата работна система, а именно:

Антропометрични характеристики на човека. Средни размери на човешкото тяло и неговите елементи за определена популация – ръст, дължина на тялото с опънати нагоре ръце, дължина на крайниците, гръдна обиколка, обиколка на ханша, обиколка на гладата и пр. Тези размери се определят за 95% от определена популация за различни цели (от конструиране на облекло до проектиране на работни системи). В организацията на труда са важни с цел извеждането на зоните на досегаемост – оптимални и максимални, височината на работната повърхност и зоните за движение и преминаване (врати, коридори стълбища и пр.). На базата на антропометричните данни се определят във вид на проекция основните работни пози използвани в трудовата дейност – прав, седнал, клекнал и съответните параметри на работните повърхности.

Физически и физиологически характеристики на човека. Възможностите на човека да извършва определени движения с тялото и крайниците си като прилага определена сила свързана с придвижване, преместване на обекти и извършване на различни действия. В зависимост от степента на натовареност (ангажираност) на крайниците в конкретните движения, могат да се класифицират на различни класове. Работните движения се характеризират в зависимост от силата, темпа, скоростта и времетраенето на извършването им. Според амплитудата и скоростта на движение на тялото и крайниците, физическото усилие може да бъде динамично и статично. Според интензивност на работните движения, се определя и степента на физическото натоварване. Човекът като биодинамична и биоенергитична система има определени възможности и ограничения, на чиято база са разработени основните норми за физическо усилие регламентирани в нормативната уредба.

Психически и психо-физиологични характеристики на човека. Възможностите на човека в трудовата дейност да приема, преработва и предава информация, както и да организира дейността си в зависимост от изменящите се условия и изискваня на работната задача. По отношение на информационното съдържание на трудовата дейност човека има ограничени възможности, които са детерминирани от особеностите на анализаторите и скоростта на протичане на нервните импулси. Също така тези характеристики зависят от индивидуалните особености, но при проектирането на работни системи се изхожда от усреднените прагови стойности на популацията. В процеса по възприемане, преработване и съхранение на информацията участват множество психични процеси като памет, мислене, въображение и пр., като от интензивността им зависи степента на психическото натоварване при работа.

Характеристика на изискванията на работните задачи към човека. В зависимост от спецификата на трудовата дейност, тя предявява определени изисквания към работещия и по-конкретно към неговите психически и физически възможности. По този показател работата може да се класифицира като преимуществено физическа или преимуществено психическа, респективно натоварването също е съответно преимуществено психическо или физическо. По отношение на натоварването, влияние оказва не само съдържанието на самата работа, но и средата в която се осъществява (микроклимат, шум, осветеност и пр.), която може да утежнява или да облекчава осъществяването на дейността. Изискванията могат да са най-различни и комплексни – както по отношение на качествените, така и по отношение на количествените параметри (например скорост, съчетана с точност и прецизност). В зависимост от водещите параметри на изискванията на раотата се осъществява и разпределението на функциите между човека и техническите средства (например компютър). При водещи показатели като точност, скорост, надеждност свързани с обработка на големи информационни масиви, се използва компютър, в сравнение с който човек е десетки пъти по-бавен, неточен и склонен да допуска грешки. Ако обаче, водещите изисквания са свързани с висока степен на автономност по отношение на енергоизточниците и предполага мобилност, нито едно техническо устройство не би могло да поеме тези функции.

Usability – основен принцип на хуманотехнологичните решения в проектирането и организацията на работните системи. Терминът буквално означава „ползваемост” или – степен на съответствие с физическите и психическите възможности на човека в процеса на работа, при максимална време и енерго – емкост. С други думи, това е такава конструкция на процеса (или устройството, задачата, изделието), което предполага лесна употреба (извършване на определено действие) и съответно не предполага грешки при вземане на решение. Usability следва да се приема като основно свойство на оръдията на труда – софтуер и хардуер като елементи на работната система.

Критерии за добри и лоши хуманотехнологични решения в организацията на работния процес.

Организацията на работния процес е сложна функция от взаимодействието на елементите на работната система и пряко зависи от тях (виж схемата представена по-горе). Като пример за добре организирана от позицията на хуманотехнологията, организация на трудовия процес, може да се даде всяка дейнст за която са изпълнени следните условия:

 • Протича в оптимална работна среда (осветеност, микроклимат и др.);
 • Изискванията на работата са ясни, еднозначни и са съобразени с особеностите и възможностите на работещите;
 • Работещите са оптимално натоварени (физически и психически);
 • Работещите притежават нужната професионална пригодност, квалификация и подготовка.

Като резултат от всички тези изпълнени условия се получава, очакваното (желаното) ниво на изпълнение на трудовата задача.

Съответно, примерът за лоши (антихуманотехнологични решения) в организацията на трудовата дейност, е свързан с неспазването на условията за елементите на работната система (обратното на изброените характеристики). Организацията на работата в този случай би изглеждала така:

 • Неблагоприятна работна среда (лошо осветление, шум, неблагоприятен микроклимат);
 • Изискванията на работата са неясни, предполагат субективно тълкуване и не са съобразени с възможностите и способностите на работещите;
 • Работещите не са оптимално натоварени – от тях се изискват дейности, които са невъзможни за изпълнение в рамките на изискуемото време, липсва възможност за планиране, задачите от оперативен порядък заемот повече от 30% от раотното време;
 • Работещите не притежават необходимата подготовка, квалификация и въобще не са пригодни за конкретната длъжност.

Като резултат от неизпълнените условия (изисквания) по отношение на елементите на работната система, може да се очаква лошо изпълнение на трудовите задачи. Не е задължително всички елементи да са непремено несъответстващи, но всяко от периферията повлиява седващото ниво към центъра (по линията работна среда-изисквания на работата-натоварване /физическо и психическо/-подготовка на работещите-изпълнение).

Печат

Обучения свързани с някои приложни аспекти на ергономията

Стрес и работа

 • Източници на стрес в труда – диагностично изследване
 • Механизъм на действие на стреса
 • Тренинг за справяне със стреса

Организация на труда

 • Организация на работното място
 • Планиране и проектиране на труда
 • Оценка на ефективността на труда

Човешки фактор

 • Човешкият фактор в труда
 • Човешка грешка
 • Начини за въздействие върху Човешкия фактор – подбор, управление, развитие

 

 

Печат

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.