Измервания на контролирани параметри

Posted in Организиране на лабораторни измервания

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА
ИЗМЕРВАНИЯ ЕЛ.ИМПЕДАНС И ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ
• СТМ “АНИМАКС” работи съвместно с Орган за контрол от вид С за извършване на необходимите измервания на физични фактори на работната среда и с РИОКОЗ за извършване на необходимите измервания на прах и химични фактори в съответствие с всички нормативни документи.
• Издават се Сертификати и Протоколи за годност на обекта или работното място.
• Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.
• Измерванията на факторите на работната среда, във връзка с чл. 10 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска са следните:
- Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
- Измерване осветеност;
- Измерване Импеданса “Zs” на контура “Фаза-защитен проводник” и др;
- Измерване на шум;
- Измерване на прах и химични агенти;

Печат