Здравно наблюдение

Posted in Здравно обслужване

Организация и провеждане на дейности свързани с мониторинга на професионалното здраве включващи:

- профилактични медицински прегледи на работещите;
- допълнителни медицински прегледи по желание на работодателя;
- изготвяне на електронни здравни досиета;
- Анализ на здравното състояние;
- Анализ на временната нетрудоспособност;
- Медицински становища за явяване пред ТЕЛК;
- становища за определяне годността на работещите да изпълняват даден вид работа;
- участие при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Печат