Визитна картичка: Анимакс ООД е регистрирана през 1997 година с основен предмет на дейност подбор на кадри и оценка на професионалната пригодност, провеждане на обучения и тренинги, като впоследствие тази дейност се отделя в дружество "Персонал инвест" ЕООД (personnelinvest.com).

От 2001 година към дружеството е регистрирана и служба по трудова медицина и се специализира в консултантски услуги по човешки фактор на работното място, здравословни и безопасни условия на труд, организация на труда и др. Разработили сме собствени методики за оценка на риска, включително обособени такива за риск при работа с видеодисплеи, психосоциален риск, риск при работа с химични агенти. От 2011 г. стартирахме и практика като длъжностно лице по здраве и безопасност при работа.

spotlight

служба по трудова медицина

spotlight

оценка и развитие на човешкия фактор

spotlight

аутсорсинг услуги

spotlight

агенция по труда

Печат

Може и да не сме прави, но така виждаме нещата. Писмо до МЗ и МТСП.

 

11.07.2019 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закон за хората с увреждания, работодатели с 50 и над 50 човека средно-списъчен състав са задължени да осигурят работни места за лица с трайно намалена работоспособност.

По този повод значителна част от тях (работодателите) са подали заявки към бюрата по труда (БТ), със съответните изисквания за квалификация и опит.

Прави впечатление, че насочени лица от БТ, не са били запознати с изискванията на работодателя за заемане на длъжността, нито с текстовете относно трудовите ангажименти, които ще изпълняват, вписани в съответната Заявка-спецификация за свободно работно място, и това се оказва проблем.

Вече има случай на произнасяне на длъжностно лице от Дирекция на Инспекция по труда, че ако дирекция "Бюро по труда" насочи лице с трайни увреждания, което да бъде назначено в изпълнение на квотата по чл. 38, ал.11 ЗХУ, то работодателят е длъжен да назначи същото в предприятието.

Ние като Служба по трудова медицина сме задължени да издаваме заключения за пригодност на постъпващите на работа лица, съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 5 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и предвид данните от експертното решение за определяне на трайно намалена работоспособност, при съобразяване с оценените рискове на работното място, включително, ако е определено за лица с увреждания.

Изглежда тази наша дейност (задължителна), не е взета предвид от подресорните на Министерство на труда и социалната политика "Главна инспекция по труда" и "Агенция по заетостта", в този случай.

Възможно ли е, да подготвите съвместна инициатива с Министерство на труда и социалната политика, по целево информиране на ангажираните в процеса длъжностни, физически и юридически лица, за спецификите при назначаване на лица с трайно намалена работоспособност?

Ето, къде виждаме проблеми, по въпроса:

- ако работодателят има абсолютното задължение да назначи което и да е насочено лице от дирекция "Бюро по труда", независимо от здравното състояние на лицето и условията на труд на работното място, които не могат да бъдат променени (адаптирани), то тогава какъв е смисълът да издаваме заключение и да валидираме потенциално грешна практика, която може да е във вреда на лицето и на съответния работодател;

- служителите на бюрата по труда, не подават достатъчно информация на лицата с ТНР за условията на труд, изискванията към квалификацията и опита и цитирам "не могат да отказват", ако някой иска да бъде насочен (бел. моя - дори и без да има достатъчна информация за работното място - условия на труд и изисквания за заемане на длъжността);

- произволното насочване на неподходящи лица с трайно намалена работоспособност, може да доведе до вменяване вина на работодателя, че не е назначил съответното лице, съответно не е изпълнил квотата, и да търпи санкция от органите на Инспекция по труда, независимо от нашите заключения и становища като СТМ - така както има тълкуване посочено по-горе в текста - ако дирекция "Бюро по труда" насочи лице с трайни увреждания, което да бъде назначено в изпълнение на квотата по чл. 38, ал.11 ЗХУ, то работодателят е длъжен да назначи същото лице в предприятието (бел.моя - дори ако противоречи на вписаното в Приложение 4 към чл. 5, ал. 2 на все още действащата Наредба 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците? Дори ако противоречи на заключение в карта за предварителен медицински преглед на лекар? Дори ако противоречи на експертно решение на ТЕЛК? );

- произволното, вместо коректно и точно насочване на лица с ТНР към определени по квотите работни места, създава предпоставка да се затрудняват и затормозяват, и без това затруднени, и затормозени в много отношения социално-уязвими хора;

- ако лице с ТНР откаже работното място, то бива санкционирано, чрез прекратяване на регистрацията му в "Бюро по труда";

- някак, практиката, макар и в начална фаза, сочи, че се абсолютизира правилото, че всички условия на труд на обявените работните места, се подават на адаптация към всички лица с ТНР, което считаме за безогледно, предвид многообразието на заболяванията, физическите и психични състояния, водещи до трайно намалена работоспособност. Такова абсолютизиране е в разрез с обективната действителност .

Така се получава до момента, че или работодателят, ако откаже да назначи насоченото лице, или лицето с увреждане, ако откаже работата, ще са виновни и ще търпят санкции , вероятно и ние - службите по трудова медицина, защото има такава предпоставка.  

Ние, като служба по трудова медицина, считаме, че носим отговорност - морална и професионална, към защита живота и здравето на всички работещи лица и особено към лицата с намалена работоспособност.

Считаме, че социалната и законодателна принуда, така както се тълкува и практикува в момента, не следва да създава предпоставки за излишно напрежение у всички участници в процеса, а да се прецизира, синхронизира помежду ни, и да носи реални ползи за лицата с ТНР така както (вероятно) е било замислено на идейно ниво. 

С уважение,

Лена Станева

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.