Печат

За човешките ресурси

Икономическата дейност се основава на три основни ресурса (капитал):

  -  финансов

  -  материален

  -  човешки

Може да се каже, че материалните и финансовите ресурси са функция на човешките ресурси, затова ние поставяме акцент върху тях. Най-общо осъществяваният от нас съпорт е свързан с дейностите подбор, обучение и управление на персонала с използването на т.нар. хуманотехнологии.

Хуманотехнологиите систематизират двата основни подхода от позицията на ергономията и мениджмънта на човешките ресурси (човешки фактори и човешки ресурси).

Използването на хуманотехнологични подходи гарантира по-пълен обхват при разглеждането на функциите свързани с човешките ресурси с акцент върху Човека. Изграждането на една интегрирана система за управление на човешките ресурси гарантира ефективното организиране на дейността на фирмата, отчитайки ограниченията и възможности на кадровата обезпченост, давайки насоки за последващи действия в процеса на планиране на дейността.

Ефективната организация на трудовия процес представлява оптимално съотношение между влаганите усилия и получаваните резултати в трудовата дейност. Поради особената значимост на този проблем, натрупаните изследвания и методологически инструментариум водят до създаването на отделна интердисциплинарна наука наречена ергономия, т.е. наука за човека в трудовата дейност. Към настоящият момент ергономията разполага с множество научно обосновани методи и принципи за рационална организация на труда на базата на системния подход. Организацията на труда се разглежда като елемент на работната система, която включва още и работната среда, работните места, средствата и предмета на труда, както и въздействието на тези елементи върху организма и психиката на работещите.